بررسی ایجاد مسئولیت مدنی از سرایت بیماری کرونا

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
6.pdf287.09 کیلو بایت

سیدعلی جواهری / دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید    javaheriseyedali@yahoo.com 
دريافت: 07/10/99                    پذيرش: 05/02/1400
چکيده
به دنبال جهانی‌ شدن بیماری کرونا، مسائل زیادی مطرح شده که یکی از آنها، بحث مسئولیت مدنی فردی است که به واسطه وی، بیماری به دیگری سرایت پیدا می‌کند. اثبات ضمان جبران خسارت به‌بارآمده از سرایت بیماری‌های مسری همچون کرونا، پس از علم به خصوصیات این بیماری و شرایط و اسباب ایجاد مسئولیت ممکن است. این نوشتار با هدف بررسی مسئولیت مدنی از سرایت بیماری کرونا تهیه شده است. بنابراین ابتدا برخی از خصوصیات بیماری مذکور بیان شده و پس از آن شرایط مسئولیت مدنی در رابطه با بروز خسارت از سرایت بیماری کرونا بررسی شده است. در ادامه به شیوه تحلیلی اسباب ایجاد مسئولیت و رفع آن موردنظر قرار گرفته است. نتیجه کلی آن است که اگر فرد مبتلا به ویروس کرونا، باعث سرایت بیماری مذکور به دیگری شود و موجب اتلاف منافعش گردد، مسئول جبران خسارت به‌بارآمده می‌باشد؛ مگر آنکه بتوان خسارت ایجادشده را به خود شخص متضرر نسبت داد.
كليدواژه‌ها: بیماری کرونا، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، قاعده.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
283
شماره صفحه: 
65
صفحه شروع مقاله: 
65
صفحه پایان مقاله: 
73