رفتارشناسی سیاسی تطبیقي عايشه زوجه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در دوره خلافت اميرمؤمنان علی علیه السلام بر پایۀ نامه‌ها

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
3.pdf264.47 کیلو بایت

علیرضا غلامپور/ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان    gho.ali2198@gmail.com 
دريافت: 17/12/99                    پذيرش: 09/04/1400
چکيده
محتوای نامه‌ها در منابع تاریخی به منظور شناخت رفتار سیاسی افراد حائز اهمیت است. این مقاله تلاش دارد با روش تحلیلی ـ تطبیقی نامه‌های عایشه زوجة رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در دوره خلافت اميرمؤمنان علی علیه السلام و نیز نامه‌هایی که به وی ارسال شده را جهت تطبیق با عملکرد وی مورد ارزیابی قرار دهد. مسئلۀ اصلي پژوهش پیش‌رو این است که تا چه میزان این نامه‌ها می‌تواند در ارائۀ رفتار سياسي عایشه مؤثر باشد؛ و آیا میان مضامين و ادعاهاي مندرج در نامه‌هاي عایشه، با عملکرد سياسي او مطابقت و هم‌خواني وجود دارد؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ادعاهای عایشه همچون پیروی از حق، اصلاح امور امت، خون‌خواهی عثمان، رجوع مردم به او جهت خون‌خواهي و غصب خلافت توسط اميرمؤمنان علی علیه السلام با مجموعه گزارش‌های تاریخی از عملکرد وی، نه‌تنها مطابقت و هم‌خوانی ندارد، بلکه در تضاد نیز بوده است.
کلیدواژه‌ها: رفتارشناسی سیاسی، رفتار سیاسی عایشه، خون‌خواهی عثمان، مخالفان اميرمؤمنان علی علیه السلام.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
284
شماره صفحه: 
23
صفحه شروع مقاله: 
23
صفحه پایان مقاله: 
33