بررسي اجمالي سير تاريخي ظهور و تأسيس دولت شيعي صفوي در ايران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
7.pdf279.5 کیلو بایت

راحله محمدباقر / استادیار گروه معارف اسلامی و عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگیان    mohamadbagher@cfu.ac.ir
دريافت: 25/01/1400                    پذيرش: 28/04/1400
چکيده
بروز نهضت‌های شیعی در ایران به کوشش علمای بزرگ شیعه، سبب ترویج و گسترش تشیع شد که دستاورد آن در ابتدای قرن دهم هجری قمری شکل‌گیری دولت صفویه بود. این پژوهش با هدف فهم بهتر شرایط استقرار سیاسی حکومت شیعۀ صفویه، با محوریت نهضت‌ها و دولت‌های شیعی، سعی در فهم هم‌عصری تاریخ و درک کارآمدتر موضوع دارد و بر آن است که به روش تحقیق تاریخی و شیوة تحلیلی ـ توصیفی متکی بر منابع دست اول و تحقیقات موجود، به بررسی علل و رخدادهای ظهور و تأسیس دولت شیعی صفوی در ایران به اجمال بپردازد. یافته اساسی تحقیق حاضر این مطلب است که نهضت‌ها و به‌دنبال آن تشکیل حکومت‌های شیعی سال‌های قبل، راه را برای بروز و ظهور این سلسله هموار کرده است. همچنین کوشش علمای شیعه مقارن با روی کار آمدن صفویان که با استناد به پیشینه تاریخ اسلام و اصول فقهی، وارد تشکیلات دولت صفویه شدند، بسیار حائز اهمیت است.
کلیدواژه‌ها: تشیع، صفویه، نهضت‌ها و دولت‌های شیعی، علما و فقها.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
284
شماره صفحه: 
65
صفحه شروع مقاله: 
65
صفحه پایان مقاله: 
76