مهارت‌های اسلامی آموزش آداب دوستی به کودکان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
8.pdf477.49 کیلو بایت
سال سي‌ و يكم، شماره دوازدهم، پياپي 303، اسفند 1401، ص 81ـ88
 

نوع مقاله: ترويجي
* محمدناصر رضايي/ دانشجوي دکتری فقه تربيتی جامعة المصطفی‌العالميه     nasermo1355@gmail.com
محمدرضا احمدي محمدآبادي/ استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    m.r.ahmadi313@gmail.com
دريافت: 15/08/1401                    پذيرش: 25/11/1401
چکيده
از موضوعاتی که در متون اسلامی مورد تأکيد قرار گرفته، آداب دوستی است؛ اين موضوع در بسياری از منابع اسلامی در ضمن عناوينی همچون آداب معاشرت، معيارهای دوستی، فضايل اخلاقی مطرح شده است. يکی از ابعاد مربوط به اين موضوع، چگونگی آموزش اين آداب به کودکان است، که به‌صورت مستقل مورد توجه قرار نگرفته است. مقالۀ حاضر كوشيده تا گامی هرچند کوچک در اين جهت برداشته و با استفاده از متون اصيل اسلامی راه‌کارهايي را برای آموزش آداب دوستی به کودکان معرفی کند. مقاله با استفاده از روش توصيفی ـ تحليلی به ‌بررسی، دسته‌بندی و تحليل آموزه‌های اسلامی آداب دوستی پرداخته و یافته‌های خود را به‌صورت ذیل به‌عنوان راه‌کارهای آموزش آداب دوستی به کودکان معرفی کرده است: الف. آموزش عملی؛ يعنی الگوبودن والدين در قالب دوستی: 1. با خودِ کودکان و 2. رفتار دوستانه با دوستان؛ ب. آموزش زبانی مشتمل بر راه‌کارهای توصيه‌های عام، مصداقی و معرفی الگو؛ ج. ترکيب آموزش زبانی و عملی؛ د. تلاش والدين در جهت گزينش دوستان خوب.

کليدواژه‌ها: کودکان، والدين، آداب دوستی، آموزش آداب دوستی، مهارت.
 

شماره صفحه: 
81