سخن آغازين

سخن آغازين

سخن آغازين

1. محرم يادآور جاودانه ‏ترين نهضت و قيام در طول تاريخ است؛ قيامي كه در آن بر خلاف ساير نهضت‏ها و حركت‏ها، جبهه حق در ميدان نبرد به ظاهر شكست سنگيني متحمل شد و افراد آن كشته، مجروح و يا اسير به دست دشمنان شدند. در برابر، گروه باطل، در صحنه كارزار به حسب ظاهر موفق بوده و حتي غنايمي هم به دست آورد. امروز اين پرسش مطرح است كه چرا پيروز در ميدان، شرمسار است و مغلوب ميدان، سرافراز؟ اين موضوع قابل طرح است كه چرا به اين نهضت و حركت به عنوان يك حركت جاودان نظر مي‏گردد؟ راز جاودانگي اين قيام در چيست؟ مگر نه اين است كه در تاريخ موارد مشابهْ فراوان رخ داده است؟ اما چرا نهضت كربلا و عاشورا پس از نزديك به 1400 سال هنوز در يادها و خاطرها باقي است؟

2. بحث عقل و ايمان و رابطه ميان اين دو در چند دهه اخير يكي از جدي‏ترين مباحث فلسفه دين محسوب مي‏گردد. سخن از ماهيت عقل و ماهيت ايمان و نيز نقش عقل در آموزه‏هاي ديني و نيز كاركرد ايمان در پذيرش تعاليم ديني از برجسته‏ترين موضوعاتي است كه در اين مقوله بدان پرداخته مي‏شود. بررسي نسبت عقل و ايمان در آموزه‏ها و تعاليم ديني مطلبي است كه در نوشتاري به همين عنوان مورد توجه قرار مي‏گيرد.

3. فطرت در انديشه اسلامي جايگاهي منحصر به فرد دارد. در مباحث خداشناسي، فرجام‏شناسي، رفتارهاي اخلاقي و نگرش‏هاي تربيتي فطرت و امور فطري خودش را به خوبي نشان مي‏دهد. اما مسئله‏اي كه بايد با دقت بيشتري بدان توجه نمود، هستي‏شناسي فطرت و اينكه آيا امور فطري استعداد و قوّه محض مي‏باشند و يا اينكه مي‏توان براي آنها در آغاز چيزي بيش از قوّه محض بودن در نظر گرفت.

4. توحيد از صفات ذات باري‏تعالي است كه در آن به نفي جزء و شريك در مقام ذات و صفات و افعال توجه مي‏شود. بررسي تطبيقي اين موضوع براي افرادي كه مسئله را با دقت بيشتري مورد نظر قرار مي‏دهند، از جذابيتي ويژه برخوردار است.

5. جهاني ‏سازي و جهانی شدن، به نظر مي‏رسد پديده‏اي است كه در نظر و يا عمل با آن مواجهيم. اما اسلام در اين مسير از چه موقعيتي برخوردار بوده و يا مي‏تواند باشد؟ اين موضوع نيازمند پژوهش‏هاي مختلفي است تا بتوان نسبت اسلام و جهاني شدن را به دقت به تصوير كشيد. مقاله «اسلام و جهانی شدن؛ تعامل يا تقابل؟» به اين موضوع پرداخته است.

6. هنگامي كه پوزيتيويسم منطقي در غرب با به وجود آمدن حلقه وين شكل گرفت، معناداري و معيار معناداري نيز با اين نگرش وارد عرصه انديشه بشري شد. پوزيتيويسم منطقي، معناداري را مقدم بر صدق و كذب در گزاره‏ها مي‏دانست و ملاك معناداري را نيز بر اساس مباني مورد پذيرش خود ارائه مي‏نمود. از آن زمان به بعد معناداري و ملاك معناداري از اهميت خاصي برخوردار گرديد. مقاله «معيار معناداري» به اين موضوع مي‏پردازد.

7. در اين شماره از نشريه معرفت، سه موضوع «رهبانيت در آيين مسيح»، «نقد آموزه معصوميت پاپ» و «اخلاق وضعيت» مورد بررسي و تحليل قرار مي‏گيرند. همچنين اصول و مباني اعتقادي آيين بهائيت نيز از مباحث جالبي است كه كمتر بدان توجه شده است. در اين ويژه‏نامه مقاله «بهائي‏گري: اصول و مباني اعتقادي» به اين نكته پرداخته است.

دبيرگروه دين‏ شناسي