معرفت شماره 048 - آذر 1380

اخلاق و عرفان اسلامى محمدتقي مصباح يزدي (ص 5)

آب حيات بر تشنگان مبنديد مصطفي كريمي (ص 48)

پژوهشى در آيه مودّت علي اكبر بابايي (ص 63)

عـقل در قـرآن محمدعلي مبيني (ص 86)