سرمقاله

user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.


سرمقاله

جامعه نبوى و رسالت ما!

اينك در ماه هاى آخر سالِ پيامبر اعظم(صلى الله عليه وآله)، جا دارد به خود آييم و با اندكى درنگ بپرسيم در سال مزين به نام آن بزرگوار، چه درس ها، عبرت ها و توشه هايى از فيض وجود ايشان برگرفته ايم؟ براى معرفى چهره هميشه جاودان تاريخ، كه همه هستى خويش را براى سعادت و تعالى بشر مصروف داشت، چه كرده ايم؟ بايد به رمز و راز علوّ مقام و سرّ عظمت و مرتبت پيامبر اكرم پى برد. پيامبر رحمت، كه به تعبير قرآن رحمت عالميان است، ظهور كرد تا انسان را به راه سعادت رهنمون گردد و زندگى انسانى را قرين سعادت فرمايد. چگونه است كه پيامبر به عنوان يك فرد انسانى چنان تعالى يابد كه همه هستى مرهون وجود او گردد و وجود مقدسش رحمت و بركت همه عالميان شد؟ به راستى تاكنون از خود پرسيده ايم كه سرّ اين شرافت و عظمت و شوكت، چيست؟ آن حضرت هرچه فراتر رفت، فروتر شد! هرچه فرادستى بيشتر پيدا كرد، فرو دست تر شد! و هرچه اوج بيشترى مى گرفت، فروتنى اش افزون تر مى گشت. همه همت و تلاش پيامبر اعظم، به عنوان بنيانگذار تمدّن نوين انسانى، اين بود كه فرهنگ مردم را آسمانى و ملكوتى كند. دل ها، جان ها و نگاه ها را از زمين بِكَند و متوجه سپهر حقيقت و معنويت الهى نمايد.

درس بزرگ و جاودانه آن حضرت به آدميان در هميشه تاريخ اين است كه همواره عزيز باشند و عزّت حقيقى را در بندگى و عبوديت خداى متعال جستوجو كنند، بندگى احدى را جز او نپذيرند، هرگز اسير مقامات و پيچ و خم هاى زودگذر دنيا نشوند و حقيقت و عدالت را به ثمن بخس نفروشند. معيار برترى آدميان كريمه (اِنَّ أكرَمَكُم عِندَاللّهِ اَتقيكُم) است، مسير عدالت و تقواپيشگى، مسير نجات بشريت و تحقق آرمان هاى نبوى و نيل به ايده آل هاى جامعه الهى است. در اين نگاه، خدامحورى همواره شرط اساسى تقوا و فضيلت و نيل به سعادت مى باشد.

جامعه اى كه خود را پيرو پيامبر اعظم مى بيند، و جامعه نبوى را الگوى جامعه خويش قرار مى دهد، بايد در همه شئون و رفتارهاى خود به آن حضرت بنگرد و از ايشان الهام بپذيرد. پيرو حقيقى آن حضرت خداى متعال را ناظر بر اعمال خويش مى بيند و همه وجود و همت خويش را وقف خدمت به مردم و تحقق ارزش هاى دينى و الهى مى كند و همچون آن بزرگوار موقعيت، مقام سياسى و اجتماعى، و دينى خويش را وسيله و ابزارى براى تحقق احكام و اوامر الهى و حاكميتِ نظام و ارزش هاى دينى و اخلاقى اسلام مى داند. بديهى است در جامعه دينى بايد همه چيز در خدمت دين، تحقق و تعالى ارزش هاى دينى و آرمان هاى الهى باشد و همه امور رنگ و بوى خدايى به خود گيرد. درس هاى بزرگ نبى مكرّم اسلام براى دينمداران و پيروان آن حضرت ايمان، يكتاپرستى، زهد، ورع، دستگيرى از محرومان و مستضعفان و تلاش براى حاكميت خدا بر روى زمين است.

اميد كه توفيق بهره گيرى از آرمان ها و سيره آن بزرگوار نصيب ما گردد. انشاءاللّه