معرفت شماره 110 - مهر 1385

ABSTRACTS (ص )

اخلاق و عرفان اسلامى محمدتقي مصباح يزدي (ص 5)

هنر بيان نبوى رضا رستمي زاده (ص 72)