معرفت شماره 167-آبان 1390

ABSTRACTS (ص )

شكرگزارى؛ واكنش فطرى به نعمت‏ ها* محمدتقي مصباح يزدي (ص 5)