معرفت شماره 179 ـ آبان 1391

ABSTRACTS (ص )

نگاهى دوباره به قرب الهى* محمدتقي مصباح يزدي (ص 7)

نقش اسلامى سازى محتواى آموزشى در درونى شدن ارزش هاى اسلامى هادي رزاقي/ سيدمحمدصادق موسوي نسب/ حسين خطيبي (ص 15)

ارزش ها و شيوه هاى شكوفاسازى آنها محمدرضا قنبري/ غلامعلي زارع/ سيدرسول حسيني كوهستاني/ رضا زارعي سمنگان (ص 31)

نظام ارزش ها، شخصيت و تغيير علي عيسي زادگان (ص 79)

مدرسه و نقش آن در تعليم و تربيت ارزش ها سولماز روحاني دهكردي/ اشرف باقري قلعه سليمي (ص 95)